SI TË NJIHEMI ME GJENDJEN E PIKËVE

Për tu njohur me sasinë e pikëve që keni në Regjistrin Kombëtar të Lejedrejtimit ndiqni

hapat si më poshtë vijon:

–       duhet të aplikoni në portalin qeveritar e-albania www.e-albania.al 

–     e-shërbime – kliko;

kërko “Pikët e drejtuesit të mjetit”- kliko

regjistrohu sipas të dhënave që kërkon portali (shiko figurat e mëposhtme për informacion ndihmës më të detajuar);

– shfaqet ikona “Përdor” – kliko;

– do të afishohet gjendja e pikëve të lejedrejtimit tuaj sipas modelit të mëposhtëm.