SHËRBIMI ATP

Baza ligjore:

  • Ligj Nr. 9289 datë 07.10.2004 për aderimin e Republikës së Shqipërisë në Marrëveshjen “Për transportin ndërkombëtar të ushqimeve delikate dhe pajisjet speciale që përdoren në këto transporte”.
  • Udhëzim Nr. 7 datë 15.06.2012 “Për kontrollin e mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara sipas marrëveshjes  së ATP”.
  • Udhëzim Nr. 3807 datë 27.07.2016 për një ndryshim në Udhëzim Nr. 7 datë 15.06.2012 “Për kontrollin e mjeteve të transportit në regjim të temperaturave të kontrolluara, sipas marrëveshjes ATP” i ndryshuar.

Procedura që duhet ndjekur për t’u pajisur me Çertifikatën ATP:  

  • Kryhet kontrolli i mjetit sipas marrëveshjes ATP në një nga ambientet provë të autorizuar nga Ministria përgjegjëse për transportin rrugor dhe pajiset me raportin e ekspertit;
  • Pas përfundimit të kryerjes së raport ekzaminimit të mjetit paraqitet në DRSHTRR Tiranë për tërheqjen e faturës me TVSH dhe kryen pagesën në bankë të tarifës prej 4.000 lekë.
  • Depoziton kërkesën në DPSHTRR për t’u pajisur me çertifikatën ATP sipas llojit të transportit që kryen (kombëtare ose ndërkombëtare) së bashku me:
  1. Raportin e ekspertit ATP ku konfirmon gjendjen e mirë teknike të mjetit sipas dispozitave të marrëveshjes;
  2. Fotokopje e lejes së qarkullimi;
  3. Mandatin e pagesës për shlyerjen e tarifës prej 4.000 lekë.