Objekti Fondi Limit
(ne leke)
Data Ora Dokumentat
‘Blerje Targa Prokat për Automjete’. 47438790 (pa TVSH) 07.02.2011 10:00:00 Kliko
‘Blerje Targa Prokat për Automjete’. 11115000 (pa TVSH) 15.10.2012 10:00:00 Kliko
‘Blerje karburant për automjete dhe gjenerator’. 4500000  (pa TVSH) 22.11.2012 10:00:00 Kliko
‘Blerje Shtypshkrime’. 370400    (pa TVSH) 05.12.2013 10:00:00 Kliko
‘Përzgjedhja e Instritucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave’. 26.02.2014 10:00:00 Kliko
‘Ruajte objekti dhe sigurim fizik i Drejtorisë Rajonale së Shërbimeve të Transportit Rrugor Sarandë dhe Shoqërim të Vlerës Monetare’. 294090 (pa TVSH) 11.03.2014 10:00:00 Kliko
Anulimi i procedures me objekt ‘Përzgjedhja e instritucionit financiar që do të kryejë shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave’. 11.03.2014 Kliko
‘Përzgjedhja e institucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave’. 26.03.2014 10:00:00 Kliko
‘Blerje targa prokat për automjete’. 49255595(pa TVSH) 01.07.2014 10:00:00 Kliko
‘Blerje prokat lejedrejtimi dhe formularë të aplikimit’. 13314300(pa TVSH) 14.08.2014 10:00:00 Kliko
‘Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të pëdorura (TVMP-së)’. 834.000(pa TVSH) 24.10.2014 10:00:00 Kliko
‘Blerje prokat lejedrejtimi dhe formularë të aplikimit’. 22.251.000(pa TVSH) 12.12.2014 10:00:00 Kliko
Anullimi i procedures me objekt ‘Blerje prokat leje drejtimi dhe formulare te aplikimit’. 11.12.2014 Kliko
‘Blerje prokat lejedrejtimi dhe formularë të aplikimit’. 22.259.167(pa TVSH) 29.12.2014 10:00:00 Kliko

 

‘Prodhimi dhe Blerje e reklamës për Shërbimet e DPSHTRR-së’. 334.000 (me TVSH) 05.02.2015 12:00:00 Kliko

 

‘Blerje targa prokat për automjete’. 61.080.000 (pa TVSH) 29.05.2015 10:00:00 Kliko
‘Procedura me Negocim pa shpallje paraprake’. 707.171(pa TVSH) 03.07.2015 10:00:00 Kliko
‘Procedura me negocim pa shpallje paraprake’. 235.724 (pa TVSH) 30.09.2015 10:00:00 Kliko
‘Procedura me negocim pa shpallje paraprake.’

‘Blerje të pullave të taksës vjetore të mjeteve të perdorura (TVMP)’.

1.386.000(pa TVSH) 06.11.2015 10:00:00 Kliko
‘Përzjedhja e institucionit financiar, që do të kryej shërbimin e mbajtjes së llogarive dhe transferimin e pagesave’. 30.11.2016 10:00:00 kliko