PROGRAMI I PËRGATITJES TEORIKE DHE PRAKTIKE, KOHËZGJATJA E NEVOJSHME DHE PROVIMET PËR MARRJEN E LEJEDREJTIMIT