NDRYSHIMI I VENDBANIMIT TË PRONARIT TË MJETIT

Adresa e re ndodhet në të njëjtin rreth me adresën e vjetër.
Personi i interesuar pranë sporteleve të shërbimit duhet të dorëzoj këto dokumenta;

 1. Kërkesën DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.
 2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB,i QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel nga nënpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
 3. Certifikatën e kontrollit fizik të mjetit (Ky dokument lëshohet pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale).
 4. Lejen e qarkullimit të mjetit.
 5. Certifikatën e pronësisë së mjetit.

Adresa e re ndodhet në një rreth tjetër të ndryshëm nga adresa e mëparshme por brenda të njëjtës prefekturë. 

Personi i interesuar pranë sporteleve të shërbimit duhet të dorëzoj këto dokumenta;

 1. Kërkesën DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.
 2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB. Ekstrakti QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel nga nënpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
 3. Lejen e qarkullimit të mjetit.
 4. Certifikatën e pronësisë së mjetit.
 5. Targat e mjetit, vetëm kur ato janë sipas sistemit të vjetër.
 6. Certifikatën e kontrollit fizik të(Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit, i cili bëhet pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale)

 

Adresa e re, ndodhet në një rreth tjetër të ndryshëm nga adresa e mëparshme, por jo në të njejtën prefekturë.

Në këtë rast, pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë Rajonale që mbulon vendbanimin e ri, duhet të dorëzoni këto dokumenta;

 1. Kërkesën DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.
 2. Kartën e identitetit, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB.Ekstrakt i QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel nga nënpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
 3. Lejen e qarkullimit të(Pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, leja ju kthehet përsëri. Leja dorëzohet përfundimisht në momentin kur dosja e mjetit tuaj vjen nga Drejtoria Rajonale e mëparshme)
 4. Certifikatën e pronësisë së(Pasi fotokopjohet nga punonjësit e shërbimit, certifikata ju kthehet përsëri. Certifikata dorëzohet përfundimisht në momentin kur dosja e mjetit tuaj vjen nga Drejtoria Rajonale e mëparshme)
 5. Certifikatën e kontrollit fizik të(Ky dokument lëshohet, pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit, i cili bëhet pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale).
 6. Targat e mjetit, vetëm kur ato janë sipas sistemit të vjetë(të cilat  dorëzohen në momentin kur dosja e mjetit tuaj vjen nga Drejtoria Rajonale e mëparshme).