NDRYSHIMI I GJENERALITETEVE TË PRONARIT TË MJETIT

Personi i interesuar për ndryshimin e gjeneraliteteve, pranë sporteleve të shërbimit dorëzon këto dokumente:

  1. Kërkesë DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve.
  2. Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB. Ekstrakti i QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel nga nënpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
  3. Certifikatënkontrolli fizik të mjetit (Ky dokument lëshohet pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambjenteve të Drejtorive Rajonale).
  4. Lejen e qarkullimit të mjetit.
  5. Certifikatën e pronësisë së mjetit.