NDRYSHIM I PRONËSISË MBI MJETIN

Vendbanimi juaj administrohet nga e njëjta Drejtori Rajonale që administronte vendbanimin e pronarit të vjetër.

Personi i interesuar pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë Rajonale që administron vendbanimin e ri, dorëzon këto dokumenta:

 1. Kërkesë DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve.
 2. Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB, ekstrakti i QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel nga nënpunësi i pranimit dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
 3. Dokumenti i fitimit të pronësisë së mjetit, origjinal.
 4. Lejeqarkullimi e mjetit.
 5. Çertifikatë pronësie e mjetit.
 6. Çertifikatë e kontrollit fizik të mjetit. (Ky dokument lëshohet pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambienteve të Drejtorive Rajonale).
 7. Targat e mjetit, kur ato janë sipas sistemit të vjetër.
 8. Vërtetimi RBS (lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese).

Vendbanimi juaj administrohet nga një Drejtori Rajonale e ndryshme nga ajo që administronte vendbanimin e pronarit të vjetër.

Personi i interesuar pranë sporteleve të shërbimit të Drejtorisë Rajonale që administron vendbanimin, dorëzon këto dokumenta:

 1. Kërkesë DRM 46, e cila plotësohet pranë sporteleve ose këtu.
 2. Kartë identiteti, e cila pasi fotokopjohet nga punonjësi i shërbimit, ju kthehet përsëri. Kur kërkuesi për çregjistrimin e mjetit është subjekt fizik ose juridik që me ligj regjistrohet në QKB, ekstrakti i QKB-së, verifikohet nëpërmjet numrit NIPT, printohet drejtpërdrejt në sportel  nga nënpunësi i pranimit  dhe legalizohet me vulën e tij personale. Për personin që kryen veprimet duhet autorizim.
 3. Lejeqarkullimi e mjetit.
 4. Çertifikatë pronësie e mjetit.
 5. Çertifikatë e kontrollit fizik të mjetit (Ky dokument lëshohet pas kryerjes së kontrollit fizik të mjetit pranë ambienteve të Drejtorive Rajonale).
 6. Targat e mjetit, kur ato janë të modelit të vjetër.
 7. Vërtetimi RBS (lëshuar nga Regjistri i Barrëve Siguruese).

Dokumentat e pikave 2 deri 5, pasi të fotokopjohen nga punonjësit e shërbimit, do t’ju kthehen përsëri së bashku me një faturë shërbimi. Këto dokumenta do të shërbejnë për të qarkulluar deri në momentin e transferimit të dosjes së mjetit.
Në momentin e transferimit të dosjes së mjetit tuaj, të gjithë dokumentat e lartëpërmendur, si dhe targat e mjetit (vetëm kur janë sipas sistemit të vjetër) dorëzohen pranë sportelit, për t’u pajisur me targat dhe dokumentacionin e ri.