MARRJA E LEJEDREJTIMIT DHE KALIMI NGA NJE LEJEDREJTIMI NE NJE LEJEDREJTIMI TE NJE KATEGORIE TJETER.

  1. Lejedrejtimet e kategorisë A1, A2, B1, B mund të merren pa patur lejedrejtimi ose nga kategoria AM me provë teorie dhe provë praktike.
  2. Kalimi nga një lejedrejtimi ekzistuese në një lejedrejtimi të një kategorie tjetër tregohet në tabelën e mëposhtme.

  KALIMI NGA NJË LEJEDREJTIMI EKZISTUESE NË NJË LEJEDREJTIMI TË KATEGORISË TJETËR