1. Dokument identifikimi
2. Formular i Vetëdeklarimit:  Shkarko Formularin
3. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
4. Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit
5. Akti i Komoditetit për vitin 2018-2019
Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër:
Subjekti:
Nr. Telefoni:
E-mail:
Dr.Rajonale ku do të tërhiqni dokumentin:
Ngarko Dokumentat:

1. Dokument identifikimi:
2. Formular i Vetëdeklarimit:
2.1. Faqja e parë:
2.2. Faqja e dytë:
3. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore - SGS:
4. Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit:
5. Akti i Komoditetit për vitin 2018-2019:

Kujdes!

* Duhet të bashkëngjisni të gjitha dokumentat e kërkuara, në rast të kundërt aplikimi nuk do të merret parasysh!

* Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autobus është 1-vjeçar dhe kushton 1475 lekë.

* Aplikimi online është i vlefshëm vetëm për rinovim të këtij dokumenti. Për pajisjen me Akt-Vlerësimin për herë të parë, do të vijojë procedura e aplikimit, shqyrtimit dhe vlerësimit në Drejtorinë Rajonale Përkatëse.

 

 

1. Dokument identifikimi
2. Formular i Vetëdeklarimit:  Shkarko Formularin
3. Taksimetri i Kolauduar*
* (Ngarko faqen e parë të librit dhe faqen ku ndodhet vula e kolaudimit).
4. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
5. Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit
6. Akti i Komoditetit për vitin 2018-2019
Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër:
Subjekti:
Nr. Telefoni:
E-mail:
Dr.Rajonale ku do të tërhiqni dokumentin:
Ngarko Dokumentat:

1. Dokument identifikimi:
2. Formular i Vetëdeklarimit:
3. Taksimetri i Kolauduar:
3.1. Faqja e parë:
3.2. Faqja me vulë:
4. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore - SGS:
5. Licenca e Ushtrimit të Aktivitetit:
6. Akti i Komoditetit për vitin 2018-2019:

Kujdes!

* Duhet të bashkëngjisni të gjitha dokumentat e kërkuara, në rast të kundërt aplikimi nuk do të merret parasysh!

* Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autoveturat 4+1 vende është 1-vjeçar dhe kushton 980 lekë.

   Afati për Akt-Vlerësimin për kushtet e komoditetit në transportin rrugor të udhëtarëve për autoveturat 8+1 vende është 1-vjeçar dhe kushton 1365 lekë.

* Aplikimi online është i vlefshëm vetëm për rinovim të këtij dokumenti. Për pajisjen me Akt-Vlerësimin për herë të parë, do të vijojë procedura e aplikimit, shqyrtimit dhe vlerësimit në Drejtorinë Rajonale Përkatëse.