Modeli i kërkesës “Për dhënie të informacionit/dokumentacionit”. (Shkarko këtu)

KËRKESË PËR INFORMACION

Emër Mbiemër:

Z./Znj. ____________________

Adresa postare:        __________________

Adresa elektronike: ____________________

Nr. Tel:                           ____________________

Data:  __/__/201_

Nënshkrimi:

(Dërgimi i kërkesës elektronikisht kërkon emër, mbiemër, nënshkrim dhe dokument identifikimi të skanuar)

Përshkrim i detajuar i informacionit të kërkuar:

 

Të tjera të dhëna:

 

Forma që kërkohet informacioni / dokumentacioni: ________________________________________

______________________________________________________________________________

 

Vetëm për përdorim zyrtar
Data e marrjes: __/__/201_ Numri rendor  i kërkesës: Komente: __________________

_________________________

_________________________

 

 

Informacioni në këtë format dhe të dhënat e ID do të përpunohen në përputhje me ligjin nr. 9887, datë 10/03/2008 “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”.

 

  • Adresa dhe kontaktet mund të gjenden nëpërmjet konsultimit pa pagesë të informacionit në mjediset e autoritetit publik, nëpërmjet portalit unik qeveritar e-albania.al apo, kur është rasti, nëpërmjet faqes zyrtare të autoritetit publik në internet.
  • Drejtoni kërkesën tuaj, Koordinatorit për të drejtën e informimit të institucionit që mban informacionin e kërkuar. Kontaktet e tij, janë të publikuara në faqen zyrtare të institucionit.
  • Kur ju mendoni se ju kanë mohuar ndonjë prej të drejtave tuaja në bazë ligjit, keni të drejtë të ankoheni tek Komisioneri për të Drejtën e Informimit dhe Mbrojtjen e të Dhënave Personale.