October 2, 2018 marin

DËSHMI E AFTËSISË PROFESIONALE PËR PËRDORUESIT E MAKINERIVE TË RËNDA PËR PUNIME NDËRTIMI DHE TOKE

Dëshmitë e Aftësisë Profesionale që lëshohen janë:   

 1. AUTOMAKINISTË – Dëshmi për Makineri Ndërtimi mbi bazë (autovinça, autobetonierë, autopompa betoni etj. Duhet kategoria “C” e vlefshme, sepse janë mjete që lëvizin në rrugë .
 2. ESKAVATORIST ME GOMA – Dëshmi për Makineri Ndërtimi vetëshkarkues, ngarkues-transportues me goma. Duhet kategoria “C” e vlefshme, sepse janë mjete që lëvizin në rrugë.
 3. ESKAVATORIST ME ZINXHIR – Dëshmi për Makineri Gërmimi e Ngarkimi Dherash. Nuk ështe e nevojshme të jesh i pajisur me leje drejtimi
 4. BULDOZERIST – Dëshmi për Makineri Gërmimi e Shtyrje Dheu. Nuk ështe e nevojshme të jesh i pajisur me lejedrejtimi.

Aplikantët regjistrohen nëpërmjet subjektit privat AUTOSHKOLLË pranë zyrave të pranimit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që ka në juridiksion vendbanimin e tij. Nëse nuk ka subjekte private që ofrojnë këtë shërbim aplikanti regjistrohet në një DRSHTRR tjetër. Pranë subjektit AUTOSHKOLLË kryhet program mësimor i miratuar, programi teorik prej 12 ( dymbëdhjetë) orësh dhe programi praktik prej 8 (tetë) orësh.

Dokumentacioni

 • Fotokopje e Kartës së identitetit.
 • Kërkese e aplikantit për llojin e dëshmisë.
 • Vërtetim banimi.
 • Mandat arkëtimi 500 lekë.
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit me kategorinë përkatëse sipas dëshmisë.

Pagesa për regjistrim është 500 lek, pagesa e riprovimit  ështe me 600 lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3600 lekë.

Rinovim të Dëshmisë së Aftësimit Profesional DAP për përdoruesit e Makinerive të Rënda për Punime Ndërtimi dhe Toke.

Aplikanti kërkon rinovimin e Dëshmisë kur është mbushur afati i vlefshmërisë prej 5(pesë) vjetësh me nje kërkesë me shkrim të shoqëruar me dëshminë origjinale. 

Për rinovimin e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale dorëzohen këto dokumenta:

 • Kartën e identitetit.
 • Kërkesë me shkrim.
 • Vërtetimin e banimit.
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit përkatëse.
 • 3 fotografi format 4×6 Fotografi  përmasa 4.2×3.5.
 • Dëshmia Origjinale (në rast humbje denoncimin ).
 • Mandat arkëtimi 800 lekë.

Zëvendësimi i Dëshmive të Aftësisë Profesionale

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Dëshmive të Aftësisë si rezultat i dëmtimit, të humbjes ose vjedhjes është si më poshtë;

 • Kërkesë me shkrim.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Dokumentin ekzistues (në rast humbje denoncimin).
 • Vërtetim banimi.
 • 2 (dy) copë fotografi me ngjyra me përmasa 3.5*4.2 cm.

Dokumentacionin për shlyerjen e detyrimeve financiare prej 800 lekësh.

 rastet e humbjes ose vjedhjes së Dëshmisë, kërkesa bëhet me shkrim me sqarime të hollësishme mbi humbjen e saj, si dhe paraqet një vërtetim nga komisariati i policisë ku ai banon, nëse Dëshmia e humbur nuk është lëshuar nga DPSHTRR-ja duhet të paraqes një vërtetim nga institucioni që ka lëshuar Dëshminë.