DESHMI AFTESIE PROFESIONALE PËR PËRDORUESIT E MAKINERIVE TË RËNDA PËR PUNIME NDËRTIMI DHE TOKE SI DHE DISIPLINIMI I PERDORIMIT TE MAKINERIVE TË NDËRTIMIT.

“Dëshmia e aftësisë profesionale DAP” – dokument që provon se personi zotëron njohuri të mjaftueshme teoriko-praktike për përdorimin e makinerive të rënda për punime ndërtimi dhe toke, ku hyjnë të gjitha makineritë teknologjike, të cilat janë makina vetëlëvizëse ose që tërhiqen, me rrota ose me zinxhirë.

 1. Makineritë e rënda të ndërtimit dhe emërtimet bëhen sipas dëshmive të aftësive profesionale (DAP), të cilat ndahen si më poshtë:
 2. a) makineri gërmimi e ngarkimi dherash: vetëshkarkues, ngarkues-transportues, ekskavatorë, fadroma, ekskavatorë të kombinuar me pajisje shtesë, lopata ngarkuese (me goma dhe me zinxhirë), manovratorëve u jepet dëshmi për ekskavatoriste (për mjete me goma ose me zinxhirë);
 3. b) makineri gërmimi, shtyrje, nivelimi e ngjeshje dherash apo shpim toke: buldozerë, traktorë, skreper, greidera (nivelues), rulo vibrues, shtruese asfalto-betoni, sonda shpimi vetëlëvizëse, manovratorëve u jepet dëshmi për buldozeriste (me goma ose me zinxhirë);
 4. c) makineri ndërtimi mbi bazë automjeti: autovinça, autobetoniere, autobetonpompa, autobitumatrine, autosonda, manovratorëve u jepet dëshmi për Automakinist.
 5. Përdoruesit e makinerive të rënda të ndërtimit me rrota gome, përpara se të marrin dëshminë e aftësisë profesionale, duhet të jenë pajisur detyrimisht edhe me leje drejtimi automjetesh të lëshuar nga DPSHTRR-ja, konform nenit 122 të ligjit nr. 8378, datë 22.7.1998 “Kodi Rrugor i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar.

Aplikantët regjistrohen nëpërmjet subjektit privat AUTOSHKOLLË pranë zyrave të pranimit në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor, që ka në juridiksion vendbanimin e tij. Nëse nuk ka subjekte private që ofrojnë këtë shërbim aplikanti regjistrohet në një DRSHTRR tjetër. Pranë subjektit AUTOSHKOLLË kryhet program mësimor i miratuar.

 • Koha e mësimdhënies për kursin teorik duhet të jetë 16 orë, të cilat do të zhvillohen në 8 ditë me nga 2 (orë) secila.

Koha e përgatitjes për kursin praktik, për çdo kandidat të jetë 8 (orë), pra 1 (një) orë në ditë, i cili duhet të zhvillohet pas mësimit teorik.

Dokumentacioni

 • Fotokopje e Kartës së identitetit.
 • Kërkese e aplikantit për llojin e dëshmisë.
 • Vërtetim banimi.
 • Mandat arkëtimi 500 lekë.
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit me kategorinë përkatëse sipas dëshmisë.

Pagesa për regjistrim është 500 lek, pagesa e riprovimit  ështe me 600 lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3600 lekë.

Rinovim të Dëshmisë së Aftësimit Profesional DAP për përdoruesit e Makinerive të Rënda për Punime Ndërtimi dhe Toke.

Aplikanti kërkon rinovimin e Dëshmisë kur është mbushur afati i vlefshmërisë prej 5(pesë) vjetësh me nje kërkesë me shkrim të shoqëruar me dëshminë origjinale. 

Për rinovimin e Dëshmisë së Aftësisë Profesionale dorëzohen këto dokumenta:

 • Kartën e identitetit.
 • Kërkesë me shkrim.
 • Vërtetimin e banimit.
 • Fotokopjen e lejes së drejtimit përkatëse.
 • 3 fotografi format 4×6 Fotografi  përmasa 4.2×3.5.
 • Dëshmia Origjinale (në rast humbje denoncimin ).
 • Mandat arkëtimi 800 lekë.

Zëvendësimi i Dëshmive të Aftësisë Profesionale

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Dëshmive të Aftësisë si rezultat i dëmtimit, të humbjes ose vjedhjes është si më poshtë;

 • Kërkesë me shkrim.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Dokumentin ekzistues (në rast humbje denoncimin).
 • Vërtetim banimi.
 • 2 (dy) copë fotografi me ngjyra me përmasa 3.5*4.2 cm.

Dokumentacionin për shlyerjen e detyrimeve financiare prej 800 lekësh.

 rastet e humbjes ose vjedhjes së Dëshmisë, kërkesa bëhet me shkrim me sqarime të hollësishme mbi humbjen e saj, si dhe paraqet një vërtetim nga komisariati i policisë ku ai banon, nëse Dëshmia e humbur nuk është lëshuar nga DPSHTRR-ja duhet të paraqes një vërtetim nga institucioni që ka lëshuar Dëshminë.