DËSHMI E AFTËSISË PROFESIONALE MËSUES TEORIE DHE INSTRUKTOR PRAKTIKE

Për t’u dhënë mundësi të gjithë të interesuarve për t’u pajisur me Dëshmi Aftësie Profesionale DAP – Për Mësues Teorie dhe Instruktor Praktike, DPSHTRR ka përgatitur gjithë infrastrukturën e nevojshme për regjistrimin, testimin dhe pajisjen me DAP në plotësim të detyrimeve që rrjedhin nga:

 • Udhëzimi Nr. 682/4, datë 01.04.2016 “Për aktivitetin e Autoshkollave, pajisjen e kandidatëve me leje drejtimi dhe kualifikimin e instruktorëve të Autoshkollave”;
 1. Dëshmia e Mësuesit të Teorisë shërben për ata që japin mësimin e teorisë në Autoshkolla. Mësues i teorisë duhet të jetë i pajisur me Diplomën e Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike ose të jetë oficer transporti i diplomuar në Akademinë e Forcave Tokësore si dhe të jenë, të pajisur të paktën me leje drejtimi të kategorisë “B”..
 2. Dëshmia e Instruktorit të Praktikës shërben për ata që japin mësimin e praktikës në Autoshkolla.

Instruktorët e Praktikës duhet:

 • të jenë me moshë mbi 30 vjeç dhe jo më shumë se 65 vjeç, duke respektuar ligjin per pensionet, sipas përkatesisë gjinore,
 • të kenë dokumentin e përfundimit të arsimit të mesëm,
 • të kenë leje drejtimi të kategorisë për të cilën kërkon të testohet, të marrë prej 10 vjetësh, ose leje drejtimi të vlefshme të një kategorie më të lartë, ndërsa për kategoritë ‘’A’’ dhe ‘’DE” duhet të kenë leje drejtimi të marra prej 10 vjetësh.

Dokumentacioni i nevojshëm për pajisjen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Mësues Teorie është si më poshtë:

 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Fotokopje e noterizuar e dokumentit të përfundimit të arsimit të lartë.
 • Fotokopje e lejes së drejtimit (minimalisht “B”).
 • Fotografi (3 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm.
 • Kërkesë me shkrim.
 • Pagesa për regjistrim është 500 Lekë, provimi është pa pagesë, riprovimi është 600 Lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3 600 Lekë.

Dokumentacioni i nevojshëm për pajisjen me Dëshmi Aftësie Profesionale për Instruktor Praktike është si më poshtë:

 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Fotokopje e dokumentit të arsimit të mesëm.
 • Fotokopje e lejes së drejtimit (të kategorisë për të cilën kërkon të testohet të marrë prej 10 vjetësh, ose leje drejtimi të vlefshme të një kategorie më të lartë. Për kategoritë “A” dhe “DE” duhet të kenë leje drejtimi të këtyre kategorive).
 • Kërkesë me shkrim për kategorinë që aplikon.
 • Fotografi (3 copë) me përmasa 4.2 cm × 3.5 cm.
 • Pagesa për regjistrim është 500 Lekë, provimi është pa pagesë, riprovimi është 600 Lekë. Pajisja me Dëshminë e Aftësisë Profesionale kushton 3 600 Lekë.

Rinovimi i DAP-it

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Mësuesit e Teorisë është pa afat, rinovimi bëhet për rastet kur ajo dëmtohet, humbet ose kur poseduesi i saj ndryshon vendbanim.

Pagesa për këtë shërbim është 800 Lekë.

Dëshmia e Aftësisë Profesionale për Instruktorët e Praktikës është me afat maksimal 5 vjeçar. Rinovimi bëhet për rastet kur mbaron afati, dëmtohet, humbet ose kur poseduesi i saj ndryshon vendbanim.

Për rinovimin e saj nevojiten dokumentat e mëposhtëm:

 • Kërkesë me shkrim.
 • DAP i mëparshëm.
 • Vërtetim banimi.
 • Fotografi (2 copë) me ngjyra me përmasa 3.5 cm x 4.2 cm.
 • Mandat arkëtimi me vlerë 800 Lekë.

Zëvendësimi i DAP-it

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Dëshmive të Aftësisë si rezultat i dëmtimit, të humbjes ose vjedhjes është si më poshtë:

 • Kërkesë me shkrim.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • DAP i mëparshëm (në rastin e dëmtimit).
 • Vërtetim banimi.
 • Fotografi (2 copë) me ngjyra me përmasa 3.5 cm x 4.2 cm.
 • Mandat arkëtimi me vlerë 800 Lekë.