1. Formular i Autodeklarimit 
     1.1. Administratori (përfaqësuesi ligjor):   Shkarko Formularin
     1.2. Drejtuesi teknik*:   Shkarko Formularin 
           *Drejtuesi teknik është mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale Ndërkombëtare të Udhëtarëve (CKP).
     1.3. Administratori është edhe Drejtues teknik:   Shkarko Formularin
2. Kontratë qeraje të mjetit jo në pronësi*
    *Vetëm për rastet kur mjeti është marrë me qera (me afat jo më pak se një vit) nga subjekti që kërkon certifikim.
3. Garanci financiare për mjetin e parë dhe çdo mjet shtesë / Kushti për qëndrueshmërinë financiare
    *Në rastet e sigurimit të kontratës vlera është 9000 euro për mjetin e parë dhe 5000 euro për mjetet e tjera. Garancia ka vlerë një vit kalendarik (deri 31 dhjetor 2019).
4. Afate dhe Tarifa:
    4.1 Afati për këtë certifikatë varjon nga 1-5 vjet.
    4.2 Tarifat:
           a) Certifikatë e tërheqësit – 2000 lekë/vit
           b) Kamion/rimorkio/gjysëm rimorkio – Ton/kapacitet 100 lekë/vit
Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër:
Subjekti:
NIPT:
Nr. Telefoni:
E-mail:
Të dhëna për mjetin:
Targa:
Ngarko Dokumentat:
1. Formulari i Autodeklarimit
     1.1. Administratori (përfaqësuesi ligjor): 
     1.2. Drejtuesi teknik*: *Drejtuesi teknik është mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale (CKP)
     1.3. Administratori është dhe Drejtues teknik:
2. Kontratë qeraje të mjetit jo në pronësi*

3. Garanci financiare për mjetin e parë dhe çdo mjet shtesë / Kushti për qëndrueshmërinë financiare

Kujdes!

* Pas dërgimit të aplikimit, qëndroni në pritje të emailit me përllogaritjen e tarifës për këtë Certifikatë.

* Përllogaritja e faturës nga Dr.Teknik i shoqërisë do të realizohet duke përllogaritur afatet e kërkesës së Certifikatës. Për një përllogaritje të saktë qëndroni në pritje të emailit nga DPSHTRR.

* Brenda 24 orëve nga dërgimi i emailit, mund të paraqiteni pranë DPSHTRR për të dorëzuar mandat pagesën dhe për të tërhequr Certifikatën.

* Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.