1. Dokument identifikimi
2. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore – SGS
3. CEMT origjinal:
    3.1 CEMT origjinal për mjetet motorike (ngjyrë jeshile):
a) kokë tërheqëse
b) kamion
         c) ATP, ATV
     3.2. CEMT origjinal për mjetet pa motor lëshuar nga prodhuesi ose DPSHTRR (ngjyrë e verdhë):
         a) rimorkio
         b) gjysëm rimorkio
4. Pagesa prej 1500 lekë për shërbimin për çdo mjet në numrat e llogarisë si më poshtë:
  • CREDINS BANK  ALL – IBAN  AL79 2121 1346 0000 0000 0017 0777
  • PBCL ALL0  BKT ALL – AL59 2051 1014 0004 39CL
  • ABI BANK  ALL – AL74 2101 1067 0000 0000 0015 4608
  • RAIFFEISEN BANK  ALL – AL36 2021 1013 0000 0001 0040 2437
  • UNION BANK ALL – AL77 2141 1302 0111 1038 9203 0111
  • TIRANA BANK ALL  – AL29 2061 1107 0000 1153 1208 6100
  • INTESA SAN PAOLO ALL – AL61 2081 1008 0000 0020 0853 0701
Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër:
Subjekti:
NIPT:
Nr. Telefoni:
E-mail:
Të dhëna për mjetin:
Targa:
Ngarko Dokumentat:

1. Dokument identifikimi:
2. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore - SGS:
3. CEMT origjinal:
3.1 CEMT origjinal për mjetet motorike (ngjyrë jeshile):
3.2 CEMT origjinal për mjetet pa motor (ngjyrë e verdhë):
*CEMT për mjetet pa motor mund të prodhohet pranë DPSHTRR.

Kujdes!

* Pas dërgimit të aplikimit, qëndroni në pritje të emailit me përllogaritjen e tarifës për këtë Certifikatë.

* Afati, sipas Certifikatës së Kontrollit Teknik.

* Brenda 24 orëve nga dërgimi i emailit, mund të paraqiteni pranë DPSHTRR për të dorëzuar mandat pagesën sipas përllogaritjes dhe të tërhiqni Certifikatën.

* Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.