Informacion mbi Dokumentacionin: Shkarko Listën

 
1. Formular i Autodeklarimit 
     1.1. Administratori (përfaqësuesi ligjor):   Shkarko Formularin
     1.2. Drejtuesi teknik*:   Shkarko Formularin 
           *Drejtuesi teknik është mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale Ndërkombëtare të Udhëtarëve (CKP).
     1.3. Aministratori është edhe Drejtues teknik:   Shkarko Formularin
 
2. Leja e qarkullimit
    2.1. Akti i Komoditetit për Transport Ndërkombëtar të Udhëtarëve
    2.2. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore - SGS
    2.3. Certifikatë e kryerjes së Kontrollit Teknik - Tahografi
    2.4. Policë Sigurimi të Mjetit me Targë
    2.5. Policë Sigurimi të Pasagjerëve
    2.6. Leja e drejtimit dhe CAP për drejtuesin e mjetit të kategorisë D (ky informacion do të plotësohet te "Ngarko Dokumentat")
 
3. Kontratë qeraje të mjetit jo në pronësi*
    *Vetëm për rastet kur mjeti është marrë me qera (me afat jo më pak se një vit) nga subjekti që kërkon certifikim.
 
4. Garanci financiare për mjetin e parë dhe çdo mjet shtesë / Kushti për qëndrueshmërinë financiare
 
5. Pagesa prej 1 euro për shërbimin për çdo mjet në numrat e llogarisë si më poshtë:
  • CREDINS BANK  ALL - IBAN  AL79 2121 1346 0000 0000 0017 0777
  • PBCL ALL0  BKT ALL - AL59 2051 1014 0004 39CL
  • ABI BANK  ALL - AL74 2101 1067 0000 0000 0015 4608
  • RAIFFEISEN BANK  ALL - AL36 2021 1013 0000 0001 0040 2437
  • UNION BANK ALL - AL77 2141 1302 0111 1038 9203 0111
  • TIRANA BANK ALL  - AL29 2061 1107 0000 1153 1208 6100
  • INTESA SAN PAOLO ALL - AL61 2081 1008 0000 0020 0853 0701
Të dhëna për kontakt:
Emër Mbiemër:
Subjekti:
Nr. Telefoni:
E-mail:
1. Formulari i Autodeklarimit
     1.1. Administratori (përfaqësuesi ligjor): 
     1.2. Drejtuesi teknik*: *Drejtuesi teknik është mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale (CKP)
     1.3. Administratori është dhe Drejtues teknik:
2. Leja e qarkullimit
    2.1. Akti i Komoditetit për Transport Ndërkombëtar të Udhëtarëve:
    2.2. Certifikatë e Kontrollit Teknik të Mjeteve Rrugore - SGS:
    2.3. Tahografi:
    2.4. Siguracioni për Mjetin me Targë:
    2.5. Siguracioni për Udhëtarët:
    2.6. Leja e drejtimit dhe CAP për drejtuesin e mjetit të kategorisë D
Plotëso të dhënat:
Emri:
Atësia:
Mbiemri:
Datëlindja:
3. Kontratë qeraje të mjetit jo në pronësi*: *Vetëm për rastet kur mjeti është marrë me qera (me afat jo më pak se një vit) nga subjekti që kërkon certifikim:
4. Garanci financiare për mjetin e parë dhe çdo mjet shtesë / Kushti për qëndrueshmërinë financiare:
5. Mandat pagesa për shërbimin:

*Për çdo problem ose paqartësi na shkruani te adresa e-mail: drejtoriacertifikimit@dpshtrr.gov.al.