October 2, 2018 marin

APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAFI DIXHITAL PËR SHOQËRI

Kartat e memories tahograf lëshohen nga DPSHTRR, bazuar në kërkesën pronarit/administratorit të shoqërive të vendosura në Shqipëri.

Dokumentacioni i nevojshëm:   

  • Ekstrakti i regjistrit tregtar, lëshuar nga QKB, në original ose njëhsimi me origjinalin.
  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit, të përfaqësuesit ligjor  të shoqërisë.
  • Autorizim për aplikantin nëse nuk është përfaqësuesi ligjor i shoqërisë.
  • Mandat pagese i kryerjes së pagesës prej 100 Euro.