APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAFI DIGJITAL PËR OFIÇINËN

Titullari i Qendrës Teknike të miratuar aplikon pranë Drejtorisë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor në të cilën përfshihet, për lëshimin e kartës së memories së drejtuesit teknik dhe teknikëve të çertifikuar.

Dokumentacioni i nevojshëm:

 • Titullari i Qendrës Teknike do paraqes kërkesën, autorizimin e miratimit të qendrës teknike ose rinovimin e saj të noterizuar;
 • Çertifikatën e trajnimit për drejtuesin teknik dhe teknikët e certifikuar;
 • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit të aplikantit;
 • Dy fotografi të aplikantit;
 • Mandat pagese, me shlyerjen e tarifës prej 100 euro.

Aplikuesi i cili kërkon të pajiset me Kartë Tahografi Digjital për të gjitha llojet duhet të paraqitet pranë Drejtorisë Rajonale që përfshin vendbanimin e tij, shoqëruar me dokumentet  përkatëse.

Afatet kohore, rinovimi dhe zëvendësimi i kartave:

Kartat e Tahografit Digjital për drejtues mjeti, shoqërie, për kontrollor nominal si dhe për kontrollor në grup, jepen për një kohëzgjatje prej 5-vjetësh. Ndërsa periudha e vlefshmërisë administrative të Kartës për Ofiçinat dhe Teknikun e Autorizuar është 1 (një) vit. Zëvendësimi i saj në rast vjedhje, humbje ose mosfunksionimi kryhet kundrejt pagesës dhe ka afat vlefshmërie të njëjtë nëse bëhet deri në tre muaj para afatit të skadencës.

NË RASTE HUMBJE  APO VJEDHJE  MBAJTËSI I KARTËS TAHOGRAF DUHET TË BËJ NJË DENONCIM PRANË AUTORITETEVE KOMPETENTE.

Shërbimet që ofrohen në ofiçinat e Tahografit:

Baza ligjore:

 • ×  Ligj Nr. 9514 datë 18.04.2006 për aderimin e Republikës së Shqipërisë në marrëveshjen europiane “Për punën e ekuipazheve të mjeteve të përfshira në transportin ndërkombëtar rrugor (AETR) dhe në protokollin e nënshkrimit e në amendamentin Nr. 4 të saj”.
 • ×  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1054 datë 22.12.2010 për miratimin e rregullores “Për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor”.
 • ×  Vendim i Këshillit të Ministrave Nr. 1243 datë 10.09.2008 “Mbi miratimin e rregullores për organizimin e kohës së punës të personave që kryejnë transport rrugor, për orët e drejtuesve të mjeteve dhe pajisjet e regjistrimit”.
 • ×   Udhëzimi Nr. 4 datë 27.05.2014 “Mbi kërkesat teknike dhe standardet e operimit të ofiçinës (Qendrës Teknike) së autorizuar të Tahografit” i ndryshuar.

Qendrat Teknike në Drejtoritë Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor Durrës, Vlorë, Gjirokastër dhe Fier, kryejnë aktivizimin, instalimin, inspektimin dhe kalibrimin e Tahografit Analog dhe Digjital.

Kushtet që duhet të plotësojë mjeti përpara kryerjes së shërbimit në Qendrën Teknike Tahograf:

 • Mjeti është i pangarkuar dhe në kushte normale operimi;
 • Gomat janë në përputhje me rregulloret e konstruksionit dhe përdorimit në zbatim të thellësisë së sipërfaqes së gomës;
 • Gomat janë fryrë sipas presionit të rekomanduar nga prodhuesi i mjetit;
 • Ofiçina nuk operon në mjetet që, gjatë kontrollit paraprak konstatohen me ndërhyrje të paligjshme në sistemin e pajisjes së kontrollit (Tahografit);
 • Teknikët e ofiçinës nuk janë të detyruar të punojnë mbi mjete që sipas mendimit të tyre, duken të jenë të pasigurt.

 Procedurat për Tahografët Analog:

 • Instalimi i pajisjes së regjistrimit;
 • Vulosja;
 • Kontrollet dhe inspektimet;
 • Inspektimi periodik 2-vjeçar;
 • Procedura e inspektimit 6-vjeçar.

Procedurat për Tahografët Digjital:

 • Heqjen e tahografit dixhital;
 • Instalimin;
 • Aktivizimin;
 • Kalibrimin;
 • Inspektimin periodik;
 • Transferimin e të dhënave;
 • Lëshimin e çertifikatës së mos transferimit të dhënave.

Tarifat maksimale për operacionet që kryhen nga ofiçinat e autorizuara të tahografit janë në shumat si më poshtë:

1.Për sistemin e Tahografit Analog:

 • Tarifa e kalibrimit 8500 lekë;
 • Tarifa e inspektimit 2-vjeçar 6500 lekë;
 • Tarifa e inspektimit 6-vjeçar 7800 lekë.

 

2.Për sistemin e Tahografit Digjital:

 • Tarifa e kalibrimit 8500 lekë;
 • Tarifa e inspektimit 2-vjeçar 6500 lekë;
 • Tarifa për heqjen e pajisjes së regjistrimit 7800 lekë.

Tarifat e mësipërme përfshijnë instalimin e pllakës dhe vulosjen.