APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAFI DIGJITAL PËR KONTROLLOR NË GRUP

Kartat e memories tahograf  jepen nga DPSHTRR-ja për çdo administratë të ngarkuar me grupet e kontrollit të mëposhtëm:

  • Policia Rrugor;
  • Inspektorati Shtetëror i Punë;
  • Policia Tatimore.

Dokumentacioni i nevojshëm:  

  • Fotokopje e njësuar me vulë të njomë të NIPT-it të institucionit;
  • Autorizim nga institucioni përkatës për personin si përgjegjës i grupit të kontrollit;
  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit të përgjegjësit të grupit.