October 2, 2018 marin

APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAFI DIXHITAL PËR KONTROLLOR NË GRUP

Kartat e memories tahograf  jepen nga DPSHTRR-ja për çdo administratë të ngarkuar  me grupet e kontrollit të mëposhtëm:

  • Policia Rrugore.
  • Inspektorati Shtetëror i punës.
  • Policia tatimore.

Dokumentacioni i nevojshëm:  

  • Fotokopje e njësuar me vulë të njomë të NIPT-it të institucionit.
  • Autorizim nga institucioni përkatës për personin si përgjegjës i grupit të kontrollit.
  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit të përgjegjësit të grupit.