APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAF DIGJITAL PËR KONTROLLOR NOMINAL

Kartat e Tahografit Digjital për kontrollorin, lëshohen nga DPSHTRR, për çdo inspektor të DRSHTRR, dhe DKTRR.

Dokumentacioni i nevojshëm:  

  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit;
  • Vërtetim banimi;
  • Dy fotografi të aplikantit;
  • Autorizimi nominal.