October 2, 2018 marin

APLIKIMI PËR KARTË TAHOGRAF DIXHITAL PËR KONTROLLOR NOMINAL

Kartat e Tahografit Dixhital për kontrollorin, lëshohen nga DPSHTRR, për çdo inspektor të DRSHTRR, dhe DKTRR.

Dokumentacioni i nevojshëm:  

  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit.
  • Vërtetim banimi.
  • Dy fotografi të aplikantit.
  • Autorizimi nominal