October 2, 2018 marin

APLIKIMI PËR KARTË MEMORIE TAHOGRAFI DIXHITAL PËR DREJTUES MJETI

Karta e tahografit dixhital lëshohet nga DPSHTRR-ja nëse kërkuesi :

  • Ka vendbanimin e tij në Shqipëri.
  • Është mbajtësi i një lejedrejtimi të vlefshme e cila mundëson  drejtimin e një mjeti  që i nënshtrohet marrëveshjes  europiane “AETR”.

Dokumentacioni i nevojshëm    

  • Fotokopje e lexueshme e Lejes së Drejtimit.
  • Fotokopje e lexueshme e kartës së identitetit.
  • Vërtetim banimi.
  • Dy fotografi.
  • Mandat pagese i kryerjes së pagesës prej 100 Euro.