APLIKIM PËR KARTËN E TAHOGRAFIT DIGJITAL

Baza ligjore:

  • Akt Normativ Nr.9, datë 11.12.2009 “Për mënyrën e financimit të sistemit të tahografit dixhital në Shqipëri”;
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.1054, datë 22.12.2010 për miratimin e rregullores “Për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor”.