October 2, 2018 marin

APLIKIM PËR KARTËN E TAHOGRAFIT DIXHITALE

Baza ligjore

  • Akt Normativ Nr.9, datë 11.12.2009 “Për mënyrën e financimit të sistemit të tahografit dixhital në Shqipëri”
  • Vendim i Këshillit të Ministrave Nr.1054, datë 22.12.2010 ‘Për miratimin e rregullores “Për pajisjet e regjistrimit në transportin rrugor”.