DISPOZITA TË PËRGJITHSHME:

(Shërbimi i Targës së Provës me Libër Lëvizjeje)

  • Libri i Lëvizjes është i vlefshëm vetëm për 1 (një) Targë Prove. Nëse targa humbet ose dëmtohet në nivelin që të dhënat e regjistrimit nuk janë më të dallueshme/lexueshme subjekti kryen denoncimin dhe aplikon për pajisje me targë të re dhe për libër të ri shoqërues të Targës së Provës.
  • Libri i Lëvizjes është dokument që shoqëron detyrimisht Targën e Provës në automjet në qarkullim dhe vetëm kur për çdo lëvizje të dhënat janë plotësuar (emri, mbiemri, shasia, data, itinerari) subjekti konsiderohet se po kryen qarkullim me automjet me Targë Prove të vlefshëm dhe të ligjshëm!
  • Targa e Provës dhe Libri i Lëvizjes kanë vlefshmëri vetëm për qarkullimin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë!

  • Subjekti që përdor Targën e Provës dhe Librin e Lëvizjes duhet të pajiset me siguracion TPL për përgjegjësi ndaj palëve të treta në qarkullim, si policë sigurimi e lidhur me numrin e rregjistrimit të Targës së Provës!
  • Personat që lëvizin/qarkullojnë me Targë Prove të pasqyruar me emër dhe mbiemër në fletët e të dhënave mund të jenë: Administratori i subjektit, zotëruesi i autorizuar i Targës së Provës, vartës i punësuar i subjektit, person i autorizuar nga subjekti (me shkrim dhe nënshkrim/vulë) dhe duhet të kenë si kusht Leje Drejtimi të vlefshme për kategorinë e automjetit në qarkullim me Targë Prove që shërben dhe si dokument identifikimi në qarkullim.

  • Libri i Lëvizjes mund të rinovohet pranë DRSHTRR-ve kur nuk ka më rreshta të lira, para ose pas afatit të autorizimit. Autorizimi i Targës së Provës rinovohet automatikisht çdo 1 (një) vit nëse subjekti nuk ka: pezullim/mbyllje aktiviteti/licence; gjoba të papaguara nga Policia Rrugore ose Task Forca e Transportit Rrugor; mospagesa detyrimesh kundrejt DPSHTRR-së; shkelje të kushteve të përdorimit të Targës së Provës dhe mos plotësim i rregullt i Librit të Lëvizjes. Libri i ri i Lëvizjes jepet pasi subjekti dorëzon Librin e mbushur të Lëvizjes që ka plotësuar hapësirat për hedhjen e të dhënave (300 rreshta)!
  • Ndalohet rreptësisht riprodhimi, ndryshimi, shtesat e fletëve, korrigjimi apo dëmtimi i qëllimshëm i të dhënave në Librin e Lëvizjes shoqërues të Targës së Provës. Sa më sipër përbën automatikisht arsye për mosrinovimin e autorizimit dhe mos ofrimin e këtij shërbimi për subjektin në të ardhmen!

  • Subjekti duhet të njoftojë DRSHTRR-të nëse Libri i Lëvizjes ka pësuar dëmtime të pavullnetshme, që e bëjnë informacionin pjesërisht apo plotësisht të palexueshëm dhe të riaplikojë për Libër të ri Lëvizjeje!
  • Autorizimi, Targa e Provës dhe Libri i Lëvizjes janë të patransferueshme! Targa e Provës përbën material të rëndësishëm identifikues e regjistrues dhe mbetet pronë materiale e inventarit të DPSHTRR! Me përfundimin e afatit të përdorimit, subjekti duhet t'a kthejë këtë targë dhe Librin e Lëvizjes duke marrë një Vërtetim Kthimi nga DRSHTRR-të.
  • Aplikimi për shërbimin e Targës së Provës kryhet online në webfaqen e DPSHTRR: www.dpshtrr.gov.al dhe pas marrjes së konfirmimit në adresën elektronike subjekti paraqitet pranë DRSHTRR-ve përkatëse për pajisjen me Autorizim/Targë Prove/Libër Lëvizje, ku dorëzon dokumentacionin sipas udhëzimit. Të dhënat depozitohen në një regjistër publik. Tarifat e shërbimit pasqyrohen në faqen zyrtare dhe në çdo DRSHTRR.

Aplikim sipas llojit të licensës/aktivitetit tuaj

Emri i Subjektit (i domosdoshëm): "Subjekt i Autorizuar nga Prodhuesi me licensë VII.3.B.2 (Konçensionarë)"

Numri i NIPT-it (i domosdoshëm)

Adresa e subjektit (i domosdoshëm)

Administratori (Emër/Mbiemër) (i domosdoshëm)

NID (i domosdoshëm)

Numri i telefonit celular (i domosdoshëm)

Email-i (i domosdoshëm)

Targa që do rinovohet (i domosdoshëm)

Numri i Licensës* së subjektit (i domosdoshëm)

Policë Sigurimi TPL (KUJDES: Targa e Provës duhet të përdoret vetëm me mjetet që përfshin kategoria TPL që përzgjidhni!)
Kategoria 1 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor)Kategoria 2 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor, Autobuz, Kamion (mbi 3500kg), Rimorkio, Mjet Teknologjik, etj)


VII.3.B.2

Veprimtaria e shitblerjes së mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuar nga prodhuesi.


Emri i Subjektit (i domosdoshëm): "Subjekt për shitblerjen e mjeteve të përdorura me licensë VII.3.B.1/d"

Numri i NIPT-it (i domosdoshëm)

Adresa e subjektit (i domosdoshëm)

Administratori (Emër/Mbiemer) (i domosdoshëm)

NID (i domosdoshëm)

Numri i telefonit celular (i domosdoshëm)

Email-i (i domosdoshëm)

Targa që do rinovohet (i domosdoshëm)

Numri i Licensës* së subjektit (i domosdoshëm)

Police Sigurimi TPL (KUJDES: Targa e Provës duhet të përdoret vetëm me mjetet që përfshin kategoria TPL që përzgjidhni!)
Kategoria 1 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor)Kategoria 2 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor, Autobuz, Kamion (mbi 3500kg), Rimorkio, Mjet Teknologjik, etj)


VII.3.B.1/d

Licensa jepet për subjektet që janë të regjistruar në regjistrin tregtar (QKB) për shitblerje e mjeteve me motor dhe rimorkiove.


Emri i Subjektit (i domosdoshëm): "Subjekt për shitblerjen e mjeteve të përdorura"

Numri i NIPT-it (i domosdoshëm)

Adresa e subjektit (i domosdoshëm)

Administratori (Emër/Mbiemër) (i domosdoshëm)

NID (i domosdoshëm)

Numri i telefonit celular (i domosdoshëm)

Email-i (i domosdoshëm)

Targa që do rinovohet (i domosdoshëm)

Police Sigurimi TPL (KUJDES: Targa e Provës duhet të përdoret vetëm me mjetet që përfshin kategoria TPL që përzgjidhni!)
Kategoria 1 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor)Kategoria 2 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor, Autobuz, Kamion (mbi 3500kg), Rimorkio, Mjet Teknologjik, etj)

Pranoj kushtet (i domosdoshem) (LEXO DISPOZITAT E PËRGJITHSHME)

Aplikim sipas llojit të licensës/aktivitetit tuaj

Emri i Subjektit (i domosdoshëm): "Subjekt i Autorizuar nga Prodhuesi me licensë VII.3.B.2 (Konçensionarë)"

Numri i NIPT-it (i domosdoshëm)

Adresa e subjektit (i domosdoshëm)

Administratori (Emër/Mbiemer) (i domosdoshëm)

NID (i domosdoshëm)

Numri i telefonit celular (i domosdoshëm)

Email-i (i domosdoshëm)

Numri (Sasia) e Targave 1 deri 5 (i domosdoshëm)

Numri i Licensës* së subjektit (i domosdoshëm)

Policë Sigurimi TPL (KUJDES: Targa e Provës duhet të përdoret vetëm me mjetet që përfshin kategoria TPL që përzgjidhni!)
Kategoria 1 (Autoveturë, ATP (deri në 3500kg), Motomjet, Ciklomotor)Kategoria 2 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor, Autobuz, Kamion (mbi 3500 kg), Rimorkio, Mjet Teknologjik, etj)

**Bashkëngjisni një dokument (foto) që konfirmon aktivitetin tuaj (i domosdoshëm)


VII.3.B.2

Veprimtaria e shitblerjes së mjeteve rrugore me motor dhe/ose rimorkiove të reja ose të përdorura, të autorizuar nga prodhuesi.


Emri i Subjektit (i domosdoshëm): "Subjekt për shitblerjen e mjeteve të përdorura me licensë VII.3.B.1/d"

Numri i NIPT-it (i domosdoshëm)

Adresa e subjektit (i domosdoshëm)

Administratori (Emër/Mbiemër) (i domosdoshëm)

NID (i domosdoshëm)

Numri i telefonit celular (i domosdoshëm)

Email-i (i domosdoshëm)

Numri(Sasia) e Targave 1 deri 2 (i domosdoshëm)

Numri i Licensës* së subjektit (i domosdoshëm)

Policë Sigurimi TPL (KUJDES: Targa e Provës duhet të përdoret vetëm me mjetet që përfshin kategoria TPL që përzgjidhni!)
Kategoria 1 (Autoveturë, ATP (deri në 3500 kg), Motomjet, Ciklomotor)Kategoria 2 (Autoveturë, ATP (deri në 3500kg), Motomjet, Ciklomotor, Autobuz, Kamion (mbi 3500 kg), Rimorkio, Mjet Teknologjik, etj)

**Bashkëngjisni një dokument (foto) që konfirmon aktivitetin tuaj (i domosdoshëm)


VII.3.B.1/d

Licensa jepet për subjektet që janë të regjistruar në regjistrin tregtar (QKB) për shitblerje e mjeteve me motor dhe rimorkiove.


Pranoj kushtet (i domosdoshëm) (LEXO DISPOZITAT E PËRGJITHSHME)

Targë Prove

1500 Lekë

Autorizimi

1000 Lekë

Libri i Lëvizjes

2500 Lekë