CERTIFIKATË E KOMPETENCËS PROFESIONALE ÇKP

“Certifikatë e Kompetencës Profesionale” është dokument që provon se personi zotëron njohuri të mjaftueshme juridike, tregtare, financiare dhe teknike për drejtues veprimtarie të ndërmarrjes së transportit rrugor për mallra dhe udhëtarë. Drejtues i Veprimtarisë së Ndërmarrjes së Transportit Rrugor” personi fizik i cili drejton efektivisht dhe vazhdimisht veprimtarinë e transportit të ndërmarrjes.

Certifikatat e Kompetencës Profesionale  ndahen në katër lloje:

 1. Certifikatë e Kompetencësnë transportin rrugor brenda vendit të udhëtarëve.
 2. Certifikatë e Kompetencësnë transportin rrugor brenda vendit të mallrave.
 3. Certifikatë e Kompetencësnë transportin rrugor ndërkombëtar të udhëtarëve.
 4. Certifikatë e Kompetencësnë transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave.

Certifikatën e Kompetencës Profesionale  në transportin rrugor brenda vendit të udhëtarëve dhe Certifikatën e Kompetencës Profesionale  në transportin rrugor brenda vendit të mallrave, e përfitojnë kandidatët që kanë mbaruar arsimin e mesëm. Certifikatën e Kompetencës Profesionale  në transportin rrugor  ndërkombëtar të  udhëtarëve dhe Certifikatën e Kompetencës Profesionale  në transportin rrugor ndërkombëtar të mallrave e përfitojnë kandidatët që kanë mbaruar  arsimin e mesëm dhe që vërtetojnë se kanë një eksperiencë pune si administrator ose drejtor për një periudhë tre vjeçare pa ndërprerje në një ndërmarrje transporti rrugor, si dhe kandidatët që kanë mbaruar studimet e ciklit të parë në institucionet e arsimit të lartë.

Aplikimi për Certifikatë e Kompetencës Profesionale për herë të parë.

Aplikimi për Certifikatën e Kompetencës Profesionale bëhet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR-së)  ku ka vendbanimin aplikanti, shoqëruar me dokumentet vërtetues të mëposhtëm ku me to krijohet një dosje për çdo kandidat:

 1. Kërkesën e kandidati që dëshiron të pajiset me Certifkatë të Komptencës Profesionale ku të cilësohet dhe lloji i transportit që kërkon (brenda vendit të udhëtarëve, brenda vendit të mallrave, ndërkombëtarë të udhëtarëve, ndërkombëtare të mallrave).
 2. Fotokopje të noterizuar të Diplomës të Shkollës.
 3. 6 (gjashtë) copë fotografi me ngjyra 4.2*3.5.
 4. Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) e cila njësohet nga pranuesi;
 5. Vërtetim banimi.
 6. Pagesën e regjistrimit.
 7. Pagesën e zhvillimit të kursit të trajnimit, sipas arsimit përkatës të kandidatit
 8. Pagesa kryhet në Drejtoritë Rajonale ku dhe kryhet aplikimi.

Organizimi i trajnimit për herë të parë. Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve Profesionale), organizon trajnimin e kandidatëve për Drejtues veprimtarie të ndërmarrjeve të transportit rrugor të mallrave e udhëtarëve sipas Udhëzimit Nr.1, datë 28.01.2009 të Ministrisë së Punëve Publike e Transportit, me dy nivele:

 1. Niveli i parë me 96 orë mësimi për transport të brendshëm për mallra e udhëtarë.
 2. Niveli i dytë me 120 orë mësimi për transport ndërkombëtar për mallra e udhëtarë.

Ndarja e orëve të trajnimit është si më poshtë;

 1. Pjesa teknike 40 orë
 2. Pjesa ekonomike 28 orë
 3. Pjesa juridike 28 orë
 4. Transporti ndërkombëtar 24 orë

Rinovimi

Certifikata e Kompetencës Profesionale lëshohet me afat pesë vjeçar, më pas kryhet rinovimi.Kandidati duhet të aplikoj të paktën 3 muaj para përfundimit të afatit të vlefshmërisë së Certifikatës së Kompetencës Profesionale.

Aplikimi për rinovimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale

Kandidati që kërkon të kryej rinovimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale përjashtohet nga provimi, por jo nga trajnimi. Aplikimi bëhet pranë Drejtorive Rajonale të Shërbimeve të Transportit Rrugor (DRSHTRR-së)  ku ka vendbanimin aplikanti, shoqëruar me dokumentet e mëposhtëm:

 1. Kërkesën e kandidatit që dëshiron të kryej rinoviminCertifikatës së Kompetencës Profesionale ku të cilësohet lloji i certifikatës që kërkon të rinovojë.
 2. Fotokopje e noterizuar e Diplomës së Shkollës.
 3. 6 (gjashtë) copë fotografi me ngjyra 4.2*3.5.
 4. Fotokopje e dokumentit të identifikimit (kartë identiteti ose pasaportë) e cila njësohet nga pranuesi.
 5. Vërtetim banimi.
 6. Ekstrakt i QKB-së (për të vërtetuar se ka ushtruar për 3 vjetët e fundit veprimtarinë e tij pa ndërprerje).
 7. Certifikatat origjinale (ÇKP).
 8. Mandat pagesa prej 800 lekë për çdo Certifikatë.
 9. Pagesën e zhvillimit të kursit të trajnimit, sipas arsimit përkatës dhe eksperiencës në punë që vërtetohet me ekstraktin e QKB-së.

Pagesa të kryhet në Drejtoritë Rajonale ku dhe kryhet aplikimi për rinovim. Lista e lëndëve mbi të cilat hartohen programet teorike për ÇKP-në kliko.

Organizimi i trajnimit për rinovim:

Drejtoria e Kualifikimeve Profesionale (Sektori i Kualifikimeve Profesionale), organizon trajnimin e reduktuar për kandidatët që paraqesin kërkesën e tyre për rinovimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale  me programe të hartuara sipas Udhëzimit Nr.5, datë 27.05.2015 të Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës. Trajnimi do të kryhet mbi bazë të veprimtarisë që ka ushtruar personi që zotëron Certifikatën e Kompetencës Profesionale.

A. Mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale, të cilës i ka përfunduar afati i vlefshmërisë, që vërteton që ka ushtruar veprimtarinë e tij pa ndërprerje në 3 vitet e fundit i nënshtrohet trajnimit të reduktuar prej 24 orësh të ndara si më poshtë:

 1. Pjesa teknike 7 orë.
 2. Pjesa ekonomike 6 orë.
 3. Pjesa juridike 6 orë.
 4. Transporti ndërkombëtar 5 orë.

B. Mbajtësi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale të cilës i ka përfunduar afati i vlefshmërisë, por që nuk vërteton që ka ushtruar veprimtarinë e tij pa ndërprerje në 3 vitet e fundit i nënshtrohet trajnimit të reduktuar prej 48 orësh të ndara si më poshtë:

 1. Pjesa teknike 14 orë.
 2. Pjesa ekonomike 12 orë.
 3. Pjesa juridike 12 orë.
 4. Transporti ndërkombëtar 10 orë.

Zëvëndësimi i Certifikatës së Kompetencës Profesionale

Kandidati mund të kërkojë zëvëndësimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale në rast dëmtimi. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe të shoqërohet me certifikatë origjinale.

Kandidati mund të kërkojë zëvëndësimin e Certifikatës së Kompetencës Profesionale në rast humbje ose vjedhje. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe të përmbaj sqarime të hollësishme mbi humbjen e saj.

Kandidati mund të kërkojë ndryshimin të emrit në Certifikatën e Kompetencës Profesionale. Kërkesa duhet të bëhet me shkrim dhe të shoqërohet me certifikatën origjinale si dhe dokument zyrtar që identifikojnë të njëjtin person.

Dokumentacioni i nevojshëm për zëvëndësimin e Certifikatës e Kompetencës Profesionale si rezultat i arsyeve të sipërpërmendura është si më poshtë vijon:

 • Kërkesë me shkrim sipas rastit.
 • Fotokopje e kartës së identitetit.
 • Dokumentin ekzistues (në rastin e dëmtimit apo të ndryshimit të emrit).
 • Vërtetim banimi.
 • Fotografi me ngjyra me përmasa 3.5*4.2 cm sipas numrit të CKP-së që do zëvëndësojë.
 • Dokumentacionin për shlyerjen e detyrimeve financiare prej 800 lekësh për çdo certifikatë.